Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
            Oddział Powiatowy w Bielsku-Białej


            forma prawna: stowarzyszenie

            ul. Lipnicka 34
            43-300 Bielsko-Biała

            KRS: 0000317277
            REGON: 241074760
            NIP: 937-23-77-674
            OPP od 2009 roku

            email: biuro@tpdbb.inf24.eu
            tel/fax: 033/8189375

            Konto w PKO BP O/Bielsko-Biała
            98 1020 1390 0000 6502 0113 7322


            Polecamy:     Darmowe ogłoszenia w Bielsku-Białej

o nas

 Co to jest TPD?

 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, zwane dalej "Towarzystwem", jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszajacym osoby fizyczne i prawne działajace na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców. Ilekroć w niniejszym statucie mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych.

 

2. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rozdziców, opiekunów oraz innych osób odpowiedzialniych za nie osób. Towarzystwo jest kontynuatorem myśli społecznej i pedagogicznej swych poprzedników: Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Korzysta z ich doświadczeń i dorobku.

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI


Czuwa nad przestrzeganiem praw dziecka.

Udziela rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.

Organizuje pomoc i opiekę nad dziećmi z rodzin biednych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną.
Rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie w wychowywaniu dzieci niepełnosprawnych.
Podejmuje działania, mające na celu ochronę zdrowia przed negatywnymi skutkami zagrożeń ekologicznych.
Organizuje i prowadzi placówki wypoczynku wakacyjnego oraz rehabilitacyjno- lecznicze.
Współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami samorządowymi, społecznymi a także z ośrodkami masowego przekazu, placówkami opiekuńczymi i wychowawczymi.

 

ORGANIZUJEMY:


- stałą opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w Ośrodku Rehabilitacyjnym (25 dzieci),

- punkty pomocy charytatywnej (zbiórka odzieży).

 

NASZE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄ:


- Ministerstwo Edukacji Narodowej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

- Delegatura Kuratorium Oświaty w Katowicach,

- Pedagodzy Szkolni,

- Samorząd Miasta Bielska – Białej oraz jego Wydziały,

- Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Sponsorzy : “Axiom”, Piekarnia “COLETTE”, Piekarnia Państwa Lipert, , Pizzeria “Margerita”, Teatr Grodzki, “CERAMED”, Fabryka Mebli Giętych, “GEJZER”, NBP, Teatr Banialuka, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Fundacja Holenderska "EEN HART VOOR POLEN NEDERLAND",